بیست اسید آمینه وجود دارد  که ساختار پروتئین ها و بیشتر پپتیدها را تشکیل        می دهند.

برای نامگذاری هر دو کد سه حرفی (می تواند بزرگ یا کوچک باشد) و کد های یک حرفی (مورد بزرگ) را به آنها اختصاص داده اند. این امر باعث می شود که اهداف علامت گذاری سریعتر و یادگیری اسامی آسان تر شود.

 • alanine – ala – A
 • arginine – arg – R
 • asparagine – asn – N
 • aspartic acid – asp – D
 • cysteine – cys – C
 • glutamine – gln – Q
 • glutamic acid – glu – E
 • glycine – gly – G
 • histidine – his – H
 • isoleucine – ile – I
 • leucine – leu – L
 • lysine – lys – K
 • methionine – met – M
 • phenylalanine – phe – F
 • proline – pro – P
 • serine – ser – S
 • threonine – thr – T
 • tryptophan – trp – W
 • tyrosine – tyr – Y
 • valine – val – V

بعضی اوقات ممکن است که دو اسید آمینه ازلحاظ نامگذاری متفاوت باشند ، بنابراین موارد ویژه ای داریم مانند:

 • asparagine/aspartic acid – asx – B
 • glutamine/glutamic acid – glx – Z

 

اسیدهای آمینه را می توان در یک واکنش تراکمی با پیوندهای کووالانسی به هم متصل کرد تا یک دی پپتید و آب تشکیل شود.

به پیوند کووالانسی بین اسیدهای آمینه ، پیوند پپتیدی گفته می شود و به همین دلیل در زنجیره های طولانی اسیدهای آمینه باندهای کووالانسی به نام های پلی پپتید شناخته می شوند.

زنجیره های پلی پپتیدی از طریق واکنش های هیدرولیز قابل تجزیه هستند ، که برای معکوس کردن روند نیاز به آب دارد.