یکی از اهداف آمینو ژن ، بررسی و تدوین برنامه های تحقیقاتی ، پژوهشی و تولیدی با محققان ، پژوهشگران ، افراد فنی و تولیدگران است.

شما و ما میتوانیم در زمینه های مختلفی همکاری داشته باشیم.
لطفا برنامه ها ، موضوع و نیازمندیهای خود را با ما در میان بگذارید ، تا در اسرع وقت همکاران با شما تماس بگیرند.