برنامه های تحقیقاتی مشترک خارجی

گروه بازرگانی ، تولیدی ، علمی و پژوهشی آمینوژن با هدف هم افزایی ترویج و توسعه علوم و فناوری های شیمیایی و دارویی و تکنولوژی های مرتبط، آمادگی دارد تا پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی تولیدی و انتقال تکنولوژی های نوین را با محققان ، فناوران و تولیدکنندگان کشور عزیزمان ایران با کشورهای دیگر برنامه ریزی و اجرا نماید.

با توجه به وجود زیرساخت های علمی ، فنی ، تولیدی و آزمایشگاهی در خور توجه در گروه آمینو ژن و وجود  همکاران با تجربه  انتقال تکنولوژی از کشورهای دیگر به داخل ایران ما آمادگی داریم تا به کمک و همراهی شما در انجام پروژه‌های تحقیقاتی ، پژوهشی ، تولیدی و انتقال تکنولوژی مشترک بین محققان عالی شرکت های تولیدی و تحقیقاتی کشور و همکاران خارجی آنها اقدام نماییم.

از شما تقاضا مندیم چنانچه در رابطه با موارد فوق موضوع مرتبطی را در دستور کار دارید با گروه آمینوژن تماس بگیرید .