یکی از ویژگی های بارز آمینو ژن داشتن انگیزه و باور قلبی در انجام پروژه های تحقیقاتی ، تولیدی و پژوهشی مشترک با دیگران است.

تعریف ما از دیگران ، گستره بسیار وسیعی را در برمی گیرد ، که شامل کلیه ارگانها و سازمان های دولتی ، دانشگاهها ، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، شرکتها ، کارخانجات و موسسات بخش دولتی و خصوصی می باشد .

البته ناگفته نماند که انجام پروژه های مشترک می بایست در راستای اهداف تعریف و تعیین شده در چهارچوب  اساسنامه شرکت اکسیر ژن شیمی باشد.