برنامه های تولید برای فردا در آمینو ژن بر اساس بررسی نیازهای صنایع داروئی ، آرایشی و بهداشتی  ، مکمل های داروئی و غذائی ، صنایع شیمیائی و صنایع تکمیلی کشاورزی از حیث تامین مواد اولیه ، مواد موثره و مواد شیمیائی مورد نیاز ، فرمولاسیون ، تعیین روش های اندازه گیری مواد ( کنترل کیفی ) ، مستند سازی روش های تولید و کنترل کیفی ، طراحی و تجهیز خطوط تولید و… تهیه و تدوین خواهد شد.

بدیهی است که آمینو ژن  به تنهائی قادر به ارائه خدمات در این سطح گسترده نمی باشد ، اما برنامه و هدف گروه آمینو ژن استفاده بهینه و هدفمند از پتانسیل دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و پزوهشی ، شرکتها و گروههای تخصصی است که در این زمینه ها فعال بوده و در این راستا حرکت میکنند.

 تفکر ما بر اساس کار گروهی و ایجاد هدفمند کارگروههای تخصصی ، توانمند و کارآمد برای اهداف تعیین شده و ارائه خدمات به جوامع هدفی است که به آن اشاره شده است .