خدمات فنی و علمی که شما قادرید به شرکت ارائه دهید

با پیشرفت تکنولوژی های نوین و وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی از قبیل Google / Yahoo / Instagram / Telegram / FaceBook / WhatsApp/Linkedin ارتباط و پیوستگی جوامع بشری روز به روز بیشتر و منسجم تر می شود. و البته هماهنگی بسیار منطقی در بین این عناصر به چشم می خورد.

درطول سال‌های گذشته جمله کوتاه دهکده جهانی را بارها و بارها شنیده ایم و این یعنی همه جوامع و فعالیت های بشری ، در مسیری بسیار نزدیک و تنگاتنگ به هم پیوسته و پیوسته تر می شوند.

با توجه به گستره فعالیت های گروه ها آمینو ژن در بخش‌های مختلف که در وب سایت قابل مشاهده می باشد، از شما همکاران ، دانشمندان ، محققان و همه شرکتهای تولیدی ، تحقیقاتی و یا سرمایه گذاران مرتبط با علوم شیمیایی ، دارویی و بیوشیمی خواهشمندیم چنانچه در حوزه های مرتبط قادرید به گروه آمینوژن خدمات ارائه دهید یا در پروژه‌های مشترک سرمایه گذاری علمی ، فنی و یا مالی صورت دهید با ما تماس بگیرید.