حفظ نباتات يکی ازعمده ترين پايه های مدرن توليدات گياهی است که انگيزه آن افزايش توليد سالم با کيفيت بالا می باشد . اين وظيفه، يک خواسته اصولی و مهم مردم ازاهميت وجودی گياه پزشکان درجامعه است. قدم های متحول وپيشرفته سال های اخير درزمينه بيوتکنولوژی امکانات وسيعی را درآينده به توسعه گياه پزشکی بوجود می آورد. متخصيصين حفظ نباتات اغلب ازروش های پزشکی نظيرسنجش سرولوژيکی الايزا(ELISA)،واکنش زنجيرهای پلی مرآز(PCR) راهبردهای تحقيقاتی مواد مؤثره و انتقال ژن دراصلاح وراثتی گياهان زارعی، درتحقيقات کشاورزی استفاده می کنند. نيازمندی ها و خطرات فنآوری زيستی درکشاورزی درمجامع رسمی درمقايسه با پزشکی به صورت ديگری ارزشيابی می شود. ارزشيابی بی طرفانه استفاده از امکانات واقعی بيوتکنولوژی درسايه ی بحث های ناشی ازخطرات احتمالی آن قرارگرفته است.

حمله حشرات از مشكلات لاينفك در كشاورزي است كه عـلاوه بر كاهش عملكرد و كيفيت محصول صدمات زيادي را بر محـيط زيست و سلامت انسان بر جاي ميگذارد ( Yazdi; 2010 Nabati 2010., al et .(هر ساله حدود 25 درصد از محصولات غـذايي در سراسر جهان توسط حشرات و لارو آنها از بين ميروند. به عنوان مثال در اروپا لارو nubilalis Ostrinia ،باعث نابودي 20 درصـد از محصول ذرت شد (2010, Compass GMO ).

اتحاديه فنآوری بيوتکنولوژی ( اروپائی EFB )ازاواخردهه 1970 درمورد تعريف عمومی بيوتکنولوژی به توافق رسيدند که طبق آن فنآوری زيستی به 5 بخش تقسيم می شود:

– سبز: فنآوری زيستی درکشاورزی شامل تغييرات وراثتی گياه و ميکروارگانيزم
– قرمز: فنآوری زيستی شامل پزشکی و داروسازی، توليد داروهای شفابخش و داروهای تشخيص بيماری
– آبی : فنآوری زيستی شامل تهيه مواد جانبی فراورده های غذائی گرفته شده از دريا
– سفيد : فنآوری زيستی شامل توليدات براساس فنآوری زيستی و روند صنعتی مواد شيميائی، پارچه و صنعت مواد غذايی
– خاکستری : فنآوری زيستی شامل روند بيوتکنولوژی دربخش اقتصاد زباله زدائی، تصويه آب ورفع آلودگی خاک

اثرات منفي سموم دفع آفات شيميايي، مشکلات فراواني را در محيط زيست ايجاد کرده و صدمات فراواني را به سلامت انسان وارد آورده است. حشره کش هاي ايميداکلوپرايد، فيپرونيل و تيوديکارب بيشترين سميت بالقوه را به خود اختصاص دادند. با در نظرگرفتن ميزان مصرف حشره کش ها و ماده موثره آن ها در فرمولاسيون، اثرات محيطي آن نيز محاسبه شد. بر اساس ميزان مصرف و اثرات محيطي تجمعي سموم حشره کش در استان هاي مختلف کشور، مخاطرات زيست محيطي ناشي از استفاده حشره کش ها در هر هکتار زمين زيرکشت در استان هاي کرمان، مازندران و گلستان بيشتر از ساير استان ها بود. با در نظر گرفتن کل توليد سالانه در استان هاي کشور، ميزان سميت زيست محيطي بر مبناي واحد يک تن توليد محصول زراعي و باغي براي استان ها به دست آمد که سه استان شمالي مازندران، گلستان و گيلان، به ازاي يک تن توليد محصول زراعي بيشترين مخاطرات زيست محيطي را متقبل مي شوند. در نهايت، نتايج نشان داد که بر اساس شاخص تاثير زيست محيطي، بيشترين مخاطرات زيست محيطي ناشي از سوم حشره کش در کشور به دليل عدم شناخت مناسب و استفاده بيش از اندازه معدودي از حشره کش ها مي باشد.

برای مقابله با بيماری های قارچی (2006, Thines & Anke (مواد مختلف ازجمله استفاده از آنزيم کيتيناز (Chitinase (مورد آزمايش می باشد. زيرا اين آنزيم قادراست قند هائی ازنوع پلی ساکاريد در قارچ ها که درترکيب ديواره سلولی وجود دارد، ازبين ببرد. آنزيم کيتيناز به ميسليم های قارچ که به داخل سلول گياه نفوذ می کنند، حمله کرده و ازرشد قارچ جلوگيری می کند. برطبق اين اصل کيتيناز و گلوکوناز جزء پروتئين های مربوط به واکنش گياه (PR ) (related- pathogenesis Protein (درمقابل عوامل بيماری زا می باشند که دراثرعفونت گياه با يک بيماری قارچی درگياه بوجود می آيند. اين سيستم دفاعی خود گياه خيلی کمتر مطالعه شده است و اگرهم بررسی هائی دراين مورد انجام شده بسيار ديرترشروع شده است. دراثرافزايش غلظت آنزيم ها ی پی – آر به علت فعاليت عوامل بيماری زا سبب حفاظت گياه درمقابل آن قارچ يا عامل بيماری زا می شود ( Lefert-Schulze & Panstruga, 2003).

ایزابیون فراتر از امینو اسید

ایزابیون

تولید بیشتر و همکاری همزمان با محیط زیست

ایزابیون محصولی با منشاء طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی آمینو اسیدی به دست آمده است.

این محصول می‌تواند از طریق آبیاری و یا به صورت محلولپاشی مورد مصرف قرار گیرد تا جانی دوباره به گیاه با تامین متعادل اسیدهای آمینه، پپتید ها و عناصر غذایی معدنی مورد نیاز بدهد. ایزابیون مقاومت گیاه را در برابر استرس های محیطی افزایش می‌دهد و کمک می‌کند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی و تشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.

ایزابیون همچنین با تغذیه باکتری ها و قارچ های مفید خاک باعث توسعه آنها در بخش اطراف ریشه (ریزوسفر) و ممانعت از ورود عوامل بیمارگر به اطراف ریشه می گردد.

ایزابیون به طور همزمان یک بیو استیمولانت، محافظت کننده از فرآیندهای اسمزی گیاه، یک آنتی اکسیدان و یک ضد استرس است.

این تلفیق همزمان فعال کنندگی زیستی (بیواستیمولانت) و تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق افزایش جذب در گیاه و مهمتر از همه افزایش کارایی هر عنصرغذایی در گیاه، از سوی دیگر باعث افزایش توان سیستم حفاظتی گیاه و مقاومت هر چه بیشتر و کارآمد تر گیاه در برابر آفات و بیماریها می گردد.

مزایای ایزابیون

 • افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی (سرما، گرما، خشکی، شوری، و غیره).
 • کاهش تنش انتقال نشاء که دلیل اصلی کمی ریشه دهی و کاهش جذب کلسیم در ابتدای رشد است.
 • کاهش تنش استفاده از سموم و امکان گیاه سوزی در زمان کاربری
 • افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گلها
 • افزایش میزان همرسی میوه ها و افزایش همسانی اندازه میوه
 • بهبود رنگ، طعم و شکل میوه ها
 •  پیشگیری از بروز کمبود عناصر غذایی در گیاه
 • بهبود جذب عناصر غذایی با کلات نمودن عناصر در تانک سم پاش و یا همراه با کود دهی از طریق آبیاری
 • بهبود جابجایی عناصر غذایی در گیاه و بهبود کارایی عناصر در متابولیسم گیاه
 • افزایش ریشه دهی و جذب بهتر عناصر غذایی از طریق ریشه
 • بهبود رشد باکتری های مفید در خاک از طریق تغذیه آنها

 

 

 

 

ایزابیون حاوی اسید آمینه های آزاد، زنجیره های کوتاه و زنجیره های بلند از اسید آمینه است.اسید آمینه های آزاد و زنجیره های کوتاه اسید آمینه ای به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب شده و در گیاه به حرکت در می آیند.

زنجیره های بلند دارای خاصیت سورفکتانتی بوده و باعث افزایش جذب و پخش شدگی سموم و کود هایی که در زمان کاربری با ایزا بیون مخلوط می‌شوند، می‌گردند.

این زنجیره‌ها توسط ریشه قابل جذب هستند و برخی از آنها نیز مورد تغذیه باکتریها و قارچهای مفید در ریزوسفر قرار می گیرد.

 

یکی از خصوصیات ویژه و اختصاصی ایزابیون به عنوان یک محصول دارای استانداردهای بالا و ارائه شده توسط شرکت سینجنتا، درجه هیدرولیزاسیون و تناسب میان مقدار اسیدهای آمینه آزاد و پپتیدها یا همان زنجیره‌های آمینو اسیدی آن است، که باعث بروز خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار مناسب جهت استفاده در کشاورزی شده با عملکردی بسیار متفاوت از سایر محصولات مشابه شده و مزایای ذکر شده پیشین را به واقعیت تبدل می نماید.

نکته:

 • ایزابیون را هرگز با ترکیبات مسی و کلسیمی غلیظ مخلوط ننمایید.
 • از مخلوط کردن ایزابیون با سموم محافظتی خود داری کنید
 • در جای خشک و خنک و دور از آفتاب نگهداری شود
 • دور از دسترس کودکان، حیوانات اهلی و خانگی نگهداری شود