خط مشی آمینو ژن بر اساس پایبندی به اصول علمی و استفاده از دانش بشری در حوزه های نوین دانش سنتز پپتیدها ، علوم داروئی و فناوریهای شیمیائی و علم اندازه گیری مواد بنیان گذاری شده است.

پیام آمینو ژن به جوامع علمی اعم از دانشگاهی ،پژوهشگاهی ، تحقیقاتی  و صنایع شیمیائی ، داروئی ، آرایشی و بهداشتی ، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و دیگر صنایع همسو با علوم پپتیدی ، داروئی و شیمیائی ، پیام ارتباط سالم ، علمی ، حرفه ای و کارآمد است .

مدیریت آمینو ژن بر این اعتقاد است که با هم افزائی و اعتماد آفرینی در قالب ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان و بازدید کنندگان و ایجاد ارتباط سالم و کارآمد ، میتوان علاوه بر کمک به توسعه ساختار علمی ، تولیدی و صنعتی کشور ، در راستای ایجاد جامعه ای پر نشاط ، هدفمند و موفق موثر باشیم.

آرزوی ما ایرانی سرافراز ، پرنشاط و باطراوت است که بتواند با تمام کشورها و مردمان سراسر گیتی دارای ارتباطی سالم بوده و به جامعه بشری با افتخارخدمت میکند.