هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت در تاریخ 1400/12/15 برگزار خواهد شد.

محورهای همایش :